For the words we could not say

Tựa Việt: Thay những lời ta chẳng thể thốt lên

Viết bởi: Catboxjellyfish

Độ dài: 1 phần mở đầu + 4 chương + 1 phần kết.

Lời mở đầu

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Lời kết.

Advertisements