Đồ đi dịch

 Yêu thương là mùi cà phê

For the words we could not say

Beautifully broken

Green thumb

One and only

Advertisements